irfan.pl Irfan View – Irfan.pl | Polska strona programu Irfan View

irfan.pl
Title: Irfan View – Irfan.pl | Polska strona programu Irfan View
Keywords:
Description: Irfan View – Irfan.pl | Polska strona programu Irfan View Irfan View – Irfan.pl Polska strona programu Irfan View Przeskocz do tre?ci Strona g?ówna Funkcjonalno?? IrfanView Najlepsze pluginy IrfanView
irfan.pl is ranked 4370842 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $4,463. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. irfan.pl has 43% seo score.

irfan.pl Information

Website / Domain: irfan.pl
Website IP Address: 83.167.227.145
Domain DNS Server: ns2.exmasters.com,ns1.exmasters.com

irfan.pl Rank

Alexa Rank: 4370842
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

irfan.pl Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $4,463
Daily Revenue: $12
Monthly Revenue $366
Yearly Revenue: $4,463
Daily Unique Visitors 1,125
Monthly Unique Visitors: 33,750
Yearly Unique Visitors: 410,625

irfan.pl WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Date Mon, 01 Aug 2016 04:44:25 GMT
Server Apache/2.2.3 (CentOS)

irfan.pl Keywords accounting

Keyword Count Percentage

irfan.pl Traffic Sources Chart

irfan.pl Similar Website

Domain Site Title

irfan.pl Alexa Rank History Chart

irfan.pl aleax

irfan.pl Html To Plain Text

Irfan View – Irfan.pl | Polska strona programu Irfan View Irfan View – Irfan.pl Polska strona programu Irfan View Przeskocz do tre?ci Strona g?ówna Funkcjonalno?? IrfanView Najlepsze pluginy IrfanView Polska wersja IrfanView Zalety IrfanView Pobierz IrfanView Informacje Na rynku mo?na znale?? wiele programów do przegl?dania zdj?? cyfrowych w komputerze. Niektóre z nich s? prostymi przegl?darkami graficznymi – inne wyposa?one s? w podstawowe narz?dzia edycyjne. ?aden jednak program nie ma tylu mo?liwo?ci, co IrfanView. Wszystko zacz??o si? w po?owie lat dziewi??dziesi?tych, na wiedeńskim Uniwersytecie Technicznym (Technische Universit?t Wien). To tam studiowa? wówczas informatyk? m?ody Bo?niak z Jajcy – Irfan Skiljan. Poniewa? specjalizowa? si? w grafice komputerowej, wpad? kiedy? na pomys? napisania programu, który u?atwi?by ?ycie wielu u?ytkownikom komputerów. W ten sposób w roku 1996 narodzi? si? IrfanView (dos?. ?widok Irfana”). Pocz?tkowo program by? bardzo ubogi w opcje i s?u?y? w zasadzie tylko do ogl?dania zdj?? w najpopularniejszych wówczas formatach graficznych, takich jak JPEG czy GIF. Wówczas program ten nie wyró?nia? si? jeszcze spo?ród sobie podobnych – ot, kolejna przegl?darka zdj??. W roku 1996 Irfan wypu?ci? kilkana?cie wersji swego programu, z których ka?da dodawa?a do programu nowe funkcjonalno?ci. W roku 1997 autor przepisa? na nowo kod programu i naprawi? wiele b??dów. Ponadto, umo?liwi? u?ytkownikom programu skalowanie zdj??, udost?pni? najprostsze narz?dzia edycyjne (odcienie szaro?ci, negatyw, jasno??, kontrast), przetwarzanie wsadowe (czyli operacje na wielu plikach jednocze?nie) oraz doda? obs?ug? plików muzycznych (cho? na razie jeszcze bez najpopularniejszego formatu – MP3), dzi?ki czemu IrfanView z prostej przegl?darki graficznej przeistoczy? si? w prosty odtwarzacz multimedialny. Rok 1998 nie przyniós? jakich? rewolucyjnych zmian w programie. W roku 1999 IrfanView zacz?? obs?ugiwa? wtyczki (czyli dodatki) i odtwarza? filmy, w rok pó?niej za? – pliki MP3. W roku 2001 Irfan wprowadzi? do swego programu obs?ug? wielu j?zyków – i to by?a w zasadzie ostatnia istotna dla programu nowo?? – potem autor poszerza? jedynie ju? istniej?ce mo?liwo?ci programu (nowe formaty plików, nowe wtyczki, nowe filtry, itd.). Program rozwija si? po dzi? dzień (ostatnia wersja – 4.27 – nosi dat? 9. maja 2010 roku), a to g?ównie za spraw? rosn?cej z roku na rok spo?eczno?ci mi?o?ników programu, którzy po?wi?caj?c swój czas i umiej?tno?ci pomagaj? autorowi rozwija? IrfanView. Dzi?ki temu – dzi? IrfanView nie ma sobie równych w swojej klasie programów. Na rynku dost?pne s? ró?ne kombajny multimedialne, jednak po?ród przegl?darek graficznych (a tym jednak wci?? IrfanView przecie? jest) program ten jest bezkonkurencyjny. Na stronach serwisu pobierzesz najnowsza wersj? oprogramowania IrfanView, spolszczenie programu Irfanview, znajdziesz popularne pytania i odpowiedzi, które rozwi??? Twoje problemy dotycz?ce programu, oraz poznasz przewodniki i tutoriale pokazuj?ce jak krok po kroku wykorzysta? poszczególne funkcjonalno?ci programu Irfanview. Mo?liwo?? komentowania jest wy??czona. Szukaj: IrfanView Funkcjonalno?? IrfanView Informacje Najlepsze pluginy IrfanView Pobierz IrfanView Polska wersja IrfanView Zalety IrfanView Tutoriale IrfanView Jak hurtowo zmieni? rozmiar wielu zdj?? w IrfanView? Jak wyprostowa? krzywe zdj?cie? Jak zrobi? zrzut ekranu? Sk?d pobra? i jak zainstalowa? spolszczenie IrfanView? Jak doda? znak wodny? Jak zmniejszy? rozmiar zdj?cia? Jak zmniejszy? wielko?? pliku graficznego? Sk?d pobra? IrfanView? Jak zainstalowa? IrfanView? Polecamy IrfanView.com Winrar Irfan View – Irfan.pl Polska strona programu IrfanView. Dziekuje naszego sponsora - http://pwwiga.com

irfan.pl Whois

Domain Name: IRFAN.PL